Page 10 - Mann ki Baat June 2022 - Hindi
P. 10

EmÀfe ´fid°f·ffEh C·fSXIYSX Àff¸f³fm AfBÊ WX`Ô,  ½ff»fm ¨fm³³fBÊ IZY E»f. ²f³fb¿f IZY d´f°ff ·fe
    ªfû ¶fWXb°f Àff²ffSX¯f ´fdSX½ffSXûÔ Àfm WX`ÔÜ B³f  EIY Àff²ffSX¯f IYfSX´fmÔMXSX WX`ÔÜ ÀffÔ¦f»fe IYe
    dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fm A´f³fm ªfe½f³f ¸fmÔ IYf×RYe  ¶fmMXe IYfªfû»f ÀfSX¦ffSX IZY d´f°ff ¨ff¹f ¶fm¨f³fm
    ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff AüSX ÀfRY»f°ff IZY BÀf  IYf IYf¸f IYSX°fm WX`ÔÜ IYfªfû»f A´f³fm d´f°ff
    ¸fb×IYf¸f °fIY ´fWbhX¨fm WX`ÔÜ B³fIYe ÀfRY»f°ff  IZY IYf¸f ¸fmÔ WXf±f ·fe ¶fhMXf°fe ±feÔ, AüSX
    ¸fmÔ, B³fIZY ´fdSX½ffSX, AüSX ¸ff°ff-d´f°ff IYe  ½fmMX d»fεMX¦f IYe ´fi`d¢MXÀf ·fe IYSX°fe ±feÔÜ
    ·fe ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf WX`Ü     C³fIYe AüSX C³fIZY ´fdSX½ffSX IYe ¹fm ¸fmWX³f°f

    70 dIY»fû¸feMXSX ÀffBd¢»fa¦f ¸fmÔ ¦fû»OX  SXÔ¦f »ffBÊ AüSX IYfªfû»f ³fm ½fmMX d»fεMX¦f
    ªfe°f³fm ½ff»fm ßfe³f¦fSX IZY Afdý»f A»°ffRY  ¸fmÔ Jc¶f ½ffWX-½ffWXe ¶fMXûSXe WX`Ü NXeIY BÀfe
    IZY d´f°ff MXm»fÎSX¦f IYf IYf¸f IYSX°fm WX`Ô,  ´fiIYfSX IYf IYdSXV¸ff SXûWX°fIY IYe °f³fb ³fm
    »fmdIY³f, C³WXûÔ³fm A´f³fm ¶fmMXm IZY Àf´f³fûÔ IYû  ·fe dIY¹ff WX`Ü °f³fb IZY d´f°ff SXfªf¶feSX ÎÀfWX
    ´fcSXf IYSX³fm IZY d»fE IYûBÊ IYûSX-IYÀfSX ³fWXeÔ  SXûWX°fIY ¸fmÔ EIY ÀIcY»f IZY ¶fÀf OÑXfBʽfSX
    LXûOÞXeÜ Afªf, Afdý»f ³fm A´f³fm d´f°ff AüSX  WX`ÔÜ °f³fb ³fm IbYV°fe ¸fmÔ À½f¯fÊ ´fýIY ªfe°fIYSX
    ´fcSXm ªf¸¸fc-IYV¸feSX IYf dÀfSX ¦f½fÊ Àfm DYh¨ff  A´f³ff AüSX A´f³fm ´fdSX½ffSX IYf, A´f³fm
    dIY¹ff WX`Ü ½fmMX d»fεMX¦f ¸fmÔ ¦fû»OX ªfe°f³fm  ´ff´ff IYf Àf´f³ff Àf¨f IYSXIZY dýJf¹ff WX`Ü


                    6 6
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15