Page 5 - Mann ki Baat June 2022 - Hindi
P. 5

¸fmSXm ´¹ffSXm ýmVf½ffdÀf¹fû, ³f¸fÀIYfS
    k¸f³f IYe ¶ff°fl IZY d»fE ¸fbÓfm Af´f Àf·fe
    IZY ¶fWXb°f ÀffSXm ´fÂf d¸f»fm WX`Ô, ÀûfVf»f
    ¸fedOX¹ff AüSX NaMo App ´fSX ·fe
    ¶fWXb°f Àfm ÀfaýmVf d¸f»fm WX`Ô, ¸f`Ô BÀfIZY d»fE
    Af´fIYf ¶fWXb°f Af·ffSXe WXchÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f
    ¸fmÔ WX¸f Àf·fe IYe IYûdVfVf SXWX°fe WX` dIY
    EIY-ýcÀfSXm IZY ´fimSX¯ffýf¹fe ´fi¹ffÀfûÔ IYe
    ¨f¨ffÊ IYSXmÔ, ªf³f-AfÔýû»f³f Àfm ´fdSX½f°fʳf
    IYe ¦ff±ff, ´fcSXm ýmVf IYû ¶f°ffEhÜ BÀfe IYOÞXe
    ¸fmÔ, ¸f`Ô Afªf Af´fÀfm, ýmVf IZY EIY EmÀfm
    ªf³f-AfÔýû»f³f IYe ¨f¨ffÊ IYSX³ff ¨ffWX°ff WXch  ªfe½f³f IYf ·fe Ad²fIYfSX LXe³f d»f¹ff
    dªfÀfIYf ýmVf IZY WXSX ³ff¦fdSXIY IZY ªfe½f³f  ¦f¹ff ±ff! Af´f Àfû¨f SXWXm WXûÔ¦fm dIY EmÀff
    ¸fmÔ ¶fWXb°f ¸fWX°½f WX`Ü »fmdIY³f, CÀfÀfm ´fWX»fm  I`YÀfm WXû ÀfIY°ff WX`? ¹fm °fû AÀf¸·f½f WX`Ü
    ¸f`Ô Afªf IYe ´fePÞXe IZY ³füªf½ff³fûÔ Àfm, 24- »fmdIY³f ¸fmSXm ³füªf½ff³f Àffd±f¹fû, WX¸ffSXm
    25 Àff»f IZY ¹fb½ffAûÔ Àfm EIY Àf½ff»f ´fcLX³ff  ýmVf ¸fmÔ EIY ¶ffSX EmÀff WXbAf ±ffÜ ¹fm ¶fSXÀfûÔ
    ¨ffWX°ff WXch AüSX Àf½ff»f ¶fWXb°f ¦f¸·feSX WX`,  ´fWX»fm 1975X IYe ¶ff°f WX`Ü ªfc³f IYf ½fWXe
    AüSX ¸fmSXm Àf½ff»f ´fSX ¬f÷YSX Àfûd¨fEÜ ¢¹ff  Àf¸f¹f ±ff ªf¶f BX¸fSXªfZÔÀfe »f¦ffBÊ ¦fBÊ ±fe,
    Af´fIYû ´f°ff WX` dIY Af´fIZY ¸ff°ff-d´f°ff  Af´ff°fIYf»f »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CÀf¸fmÔ,
    ªf¶f Af´fIYe C¸fi IZY ±fm °fû EIY ¶ffSX C³fÀfm  ýmVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ Àfm ÀffSXm Ad²fIYfSX
                             LXe³f d»fE ¦fE
                             ±fmÜ CÀf¸fmÔ Àfm EIY
                             Ad²fIYfSX, ÀfÔd½f²ff³f
                             IZY AfdMÊXIY»f 21 IZY
                             °fWX°f Àf·fe ·ffSX°fe¹fûÔ
                             IYû d¸f»ff kSXfBXMX McX
                             »ffBXRY EaOX ´fÀfʳf»f
                             d»f¶fMXeÊl ·fe ±ffÜ CÀf
                             Àf¸f¹f ·ffSX°f IZY
                             »fûIY°fÔÂf IYû IbY¨f»f
                             ým³fm IYf ´fi¹ffÀf
                             dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ýmVf
                             IYe Aýf»f°fmÔ, WXSX


                    1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10