Page 6 - Mann ki Baat June 2022 - Hindi
P. 6

ÀfÔ½f`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ff, ´fimÀf, Àf¶f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f  ÀfÔ§f¿fÊ IYf ¦f½ffWX SXWX³fm IYf ÀffÓfmýfSX SXWX³fm
    »f¦ff dý¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀfZÔÀfSXdVf´f IYe ¹fm WXf»f°f  IYf Àfü·ff¦¹f ¸fbÓfm ·fe d¸f»ff ±ff- »fûIY°fÔÂf
    ±fe dIY d¶f³ff À½feIÈYd°f IbYLX ·fe LXf´ff ³fWXeÔ  IZY EIY Àf`d³fIY IZY øY´f ¸fmÔÜ Afªf, ªf¶f
    ªff ÀfIY°ff ±ffÜ ¸fbÓfm ¹ffý WX`, °f¶f ¸fVfWXcSX  ýmVf A´f³fe Af¬ffýe IZY 75 ½f¿fÊ IYf ´f½fÊ
    ¦ff¹fIY dIYVfûSX IbY¸ffSX ªfe ³fm ÀfSXIYfSX IYe  ¸f³ff SXWXf WX`, A¸fÈ°f ¸fWXû°Àf½f ¸f³ff SXWXf
    ½ffWX-½ffWXe IYSX³fm Àfm B³fIYfSX dIY¹ff °fû  WX`, °fû Af´ff°fIYf»f IZY CÀf ·f¹ff½fWX ýüSX
    C³f ´fSX ¶f`³f »f¦ff dý¹ff ¦f¹ffÜ SXmdOX¹fû ´fSX  IYû ·fe WX¸fmÔ IY·fe ·fe ·fc»f³ff ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ
        Ñ
        a
    C³fIYe EMXe WXe WXMXf ýe ¦fBÊÜ »fmdIY³f ¶fWXb°f  Af³fm ½ff»fe ´fedPÞX¹fûÔ IYû ·fe ·fc»f³ff ³fWXeÔ
    IYûdVfVfûÔ, WX¬ffSXûÔ d¦fSXµ°ffdSX¹fûÔ AüSX  ¨ffdWXEÜ A¸fÈ°f ¸fWXû°Àf½f Àf`IYOÞXûÔ ½f¿fûË IYe
    »ffJûÔ »fû¦fûÔ ´fSX A°¹ff¨ffSX IZY ¶ffý ·fe  ¦fb»ff¸fe Àfm ¸fbd¢°f IYe d½fªf¹f¦ff±ff WXe
    ·ffSX°f IZY »fû¦fûÔ IYf »fûIY°fÔÂf Àfm d½fV½ffÀf  ³fWXeÔ, ¶fd»IY, Af¬ffýe IZY ¶ffý IZY 75 ½f¿fûË
    dOX¦ff ³fWXeÔ, SXØfe ·fSX ³fWXeÔ dOX¦ffÜ ·ffSX°f IZY  IYe ¹ffÂff ·fe Àf¸fmMXm WXbE WX`Ü Bd°fWXfÀf IZY
    WX¸f »fû¦fûÔ ¸fmÔ Àfdý¹fûÔ Àfm ªfû »fûIY°fÔÂf IZY  WXSX AWX¸f ´fOÞXf½f Àfm ÀfeJ°fm WXbE WXe WX¸f
    ÀfÔÀIYfSX ¨f»fm Af SXWXm WX`Ô, ªfû »fûIY°ffÔdÂfIY  Af¦fm ¶fPÞX°fm WX`ÔÜ
    ·ff½f³ff WX¸ffSXe SX¦f-SX¦f ¸fmÔ WX` AfdJÞSXIYfSX
    ªfe°f CÀfe IYe WXbBÊÜ ·ffSX°f IZY »fû¦fûÔ ³fm  ¸fmSXm ´¹ffSXm ýmVf½ffdÀf¹fû, WX¸f¸fmÔ Àfm Vff¹fý
    »fûIY°ffÔdÂfIY °fSXeIZY Àfm WXe BX¸fSXªfZÔÀfe  WXe IYûBÊ EmÀff WXû dªfÀf³fm A´f³fm ªfe½f³f
    IYû WXMXfIYS ½ff´fÀf »fûIY°fÔÂf IYe À±ff´f³ff  ¸fmÔ AfIYfVf Àfm ªfbOÞXe IY»´f³ffEh ³f IYe WXûÔÜ
    IYeÜ °ff³ffVffWXe IYe ¸ff³fdÀfIY°ff IYû,  ¶f¨f´f³f ¸fmÔ WXSX dIYÀfe IYû AfIYfVf IZY ¨ffhý-
    °ff³ffVffWXe ½fÈdØf-´fi½fÈdØf IYû »fûIY°ffÔdÂfIY  °ffSXm C³fIYe IYWXfd³f¹ffh AfIYd¿fÊ°f IYSX°fe
    °fSXeIZY Àfm ´fSXfdªf°f IYSX³fm IYf EmÀff  WX`ÔÜ ¹fb½ffAûÔ IZY d»fE AfIYfVf LXc³ff, Àf´f³fûÔ
    CýfWXSX¯f ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ d¸f»f³ff ¸fbdVIY»f  IYû ÀffIYfSX IYSX³fm IYf ´f¹ffʹf WXû°ff WX`Ü
    WX`Ü BX¸fSXªfZÔÀfe IZY ýüSXf³f ýmVf½ffdÀf¹fûÔ IZY  Afªf WX¸ffSXf ·ffSX°f ªf¶f B°f³fm ÀffSXm ÃfmÂfûÔ

                    2 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11