Page 7 - Mann ki Baat June 2022 - Hindi
P. 7

¸fmÔ ÀfRY»f°ff IYf AfIYfVf LXc SXWXf
    WX`, °fû AfIYfVf ¹ff Aa°fdSXÃf BÀfÀfm
    ALXc°ff I`YÀfm SXWX ÀfIY°ff WX`! ¶fe°fm
    IbYLX Àf¸f¹f ¸fmÔ WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ À´fZÀf
    ÀfZ¢MXSX Àfm ªfbOÞXm IYBÊ ¶fOÞXm IYf¸f WXbE
    WX`ÔÜ ýmVf IYe B³WXeÔ C´f»fd¶²f¹fûÔ
    ¸fmÔ Àfm EIY WX` IN-SPACe ³ff¸f
    IYe EªfZÔÀfe IYf d³f¸ffʯfÜ EIY
    EmÀfe EªfZÔÀfe, ªfû À´fZÀf ÀfZ¢MXSX
    ¸fmÔ ·ffSX°f IZY ´fifBX½fZMX ÀfZ¢MXSX IZY
    d»fE ³fE A½fÀfSXûÔ IYû ´fiû¸fûMX IYSX
    SXWXe WX`Ü BÀf Vfb÷YAf°f ³fm WX¸ffSXm
    ýmVf IZY ¹fb½ffAûÔ IYû d½fVfm¿f øY´f Àfm
    AfIYd¿fÊ°f dIY¹ff WX`Ü ¸fbÓfm ¶fWXb°f Àfm
    ³füªf½ff³fûÔ IZY BÀfÀfm ªfbOÞXm ÀfÔýmVf
    ·fe d¸f»fm WX`ÔÜ IbYLX dý³f ´fWX»fm ªf¶f
    ¸f`Ô IN-SPACe IZY WZXOX¢½ffMÊXSX
    IZY »fûIYf´fʯf IZY d»fE ¦f¹ff ±ff,
    °fû ¸f`Ô³fm IYBÊ ¹fb½ff ÀMXfMÊX-A´f IZY
    AfBXdOX¹ff¬f AüSX C°ÀffWX IYû
    ýmJfÜ ¸f`Ô³fm C³fÀfm IYf×RYe ýmSX °fIY
    ¶ff°f¨fe°f ·fe IYeÜ Af´f ·fe ªf¶f
    B³fIZY ¶ffSXm ¸fmÔ ªff³fmÔ¦fm °fû WX`SXf³f
    WXbE d¶f³ff ³fWXeÔ SXWX ´ffEh¦fm, ªf`Àfm
    dIY, À´fZÀf ÀMXfMÊX-A´f IYe ÀfÔ£¹ff
    AüSX À´feOX IYû WXe »fm »fedªfEÜ
    Afªf Àfm IbYLX Àff»f ´fWX»fm °fIY
    WX¸ffSXm ýmVf ¸fmÔ, À´fZÀf ÀfZ¢MXSX ¸fmÔ
    ÀMXfMÊX-A´Àf IZY ¶ffSXm ¸fmÔ IYûBÊ
    Àfû¨f°ff °fIY ³fWXeÔ ±ffÜ Afªf
    B³fIYe ÀfÔ£¹ff Àfü Àfm ·fe ª¹ffýf
    WX`Ü ¹fm Àf·fe ÀMXfMÊX-A´Àf EmÀfm-
    EmÀfm AfBXdOX¹ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXm
    WX`Ô, dªf³fIZY ¶ffSXm ¸fmÔ ´fWX»fm ¹ff °fû
    Àfû¨ff WXe ³fWXeÔ ªff°ff ±ff, ¹ff dRYSX
    ´fifBX½fZMX ÀfZ¢MXSX IZY d»fE AÀf¸·f½f


                    3 3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12