Page 8 - Mann ki Baat June 2022 - Hindi
P. 8

¸ff³ff ªff°ff ±ffÜ CýfWXSX¯f IZY d»fE,  IYSX SXWXe WX`ÔÜ ¹fm ÀMXfMÊX-A´Àf EmÀfm µ»f`MX
    ¨fm³³fBÊ AüSX WX`ýSXf¶ffý IZY ýû ÀMXfMÊX-A´Àf  EaMXe³ff ¶f³ff SXWXf WX` ªfû ³f IZY½f»f LXûMXm
    WX`Ô- Agnikul AüSX Skyroot! ¹fm ÀMXfMÊX- WXûÔ¦fm, ¶fd»IY C³fIYe IYfgÀMX ·fe IYfRYe
    A´Àf EmÀfm »ffh¨f ½WXeIY»f d½fIYdÀf°f IYSX  IY¸f WXû¦feÜ BÀf MZ¢³fû»ffgªfe IYe dOX¸ffaOX
    SXWXe WX`Ô ªfû Aa°fdSXÃf ¸fmÔ LXûMXm ´fZ»fûOÐXÀf  ´fcSXe ýbd³f¹ff ¸fmÔ WXû ÀfIY°fe WX`Ü
    »fmIYSX ªffEh¦fmÜ BÀfÀfm À´fZÀf »ffhd¨fa¦f IYe  Àffd±f¹fû, IN-SPACe IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fmÔ ¸f`a
    IYe¸f°f ¶fWXb°f IY¸f WXû³fm IYf A³fb¸ff³f WX`Ü  ¸fmWXÀff¯ff IYe ÀIcY»f ÀMcXOZÔXMX ¶fmMXe °f³½fe
    EmÀfm WXe WX`ýSXf¶ffý IYf EIY AüSX ÀMXfMÊX- ´fMXm»f Àfm ·fe d¸f»ff ±ffÜ ½fû EIY ¶fWXb°f WXe
    A´Àf Dhruva Space, Àf`MZX»ffBXMX  LXûMXe Àf`MZX»ffBXMX ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`,
    dOX´»ffg¹fSX AüSX Àf`MZ»XffBXMX IZY d»fE WXfBÊX  ªfû A¦f»fm IbYLX ¸fWXe³fûÔ ¸fmÔ À´fZÀf ¸fmÔ »ffh¨f
    MZX¢³fû»ffgªfe Àfû»fSX ´f`³f»Àf ´fSX IYf¸f IYSX  WXû³fm ªff SXWXe WX`Ü °f³½fe ³fm ¸fbÓfm ¦fbªfSXf°fe
    SXWXf WX`Ü ¸f`Ô EIY AüSX À´fZÀf ÀMXfMÊX-A´Àf
    Digantara IZY °f³f½feSX AWX¸fý Àfm ·fe
    d¸f»ff ±ff, ªfû À´fZÀf IZY IY¨fSXm IYû ¸f`´f
    IYSX³fm IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXm WX`ÔÜ ¸f`Ô³fm C³WXmÔ
    EIY ¨f`»fZÔªf ·fe dý¹ff WX`, dIY ½fû EmÀfe
    MZX¢³fû»ffgªfe ´fSX IYf¸f IYSXmÔ dªfÀfÀfm À´fZÀf
    IZY IY¨fSXm IYf Àf¸ff²ff³f d³fIYf»ff ªff ÀfIZYÜ
    Digantara AüSX Dhruva Space ýû³fûÔ
    WXe 30 ªfc³f IYû BÀfSXû IZY »ffh¨f ½WXeIY»f
    Àfm A´f³ff ´fWX»ff »ffh¨f IYSX³fm ªff SXWXm
    WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX, ¶fmÔ¦f»fb÷Y IZY EIY À´fZÀf
    ÀMXfMÊX-A´Àf Astrome IYe RYfCaXOXSX ³fmWXf
    ·fe EIY IY¸ff»f IZY AfBXdOX¹ff ´fSX IYf¸f


                    4 4
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13