Page 9 - Mann ki Baat June 2022 - Hindi
P. 9

¸fmÔ ¶fOÞXe ÀfSX»f°ff Àfm A´f³fm IYf¸f IZY ¶ffSXm  ½fWXfh IYf ¸füÀf¸f ·fe ¶fWXb°f ×JSXf¶f ±ffÜ
    ¸fmÔ ¶f°ff¹ff ±ffÜ °f³½fe IYe °fSXWX WXe ýmVf  ¹fWXe WXüÀf»ff Afªf IZY ¹fb½ff IYe ´fWX¨ff³f
    IZY IYSXe¶f 750 ÀIcY»f ÀMcXOZÔXMÐXÀf, A¸fÈ°f  WX`Ü ÀMXfMÊX-A´Àf Àfm »fmIYSX À´fûMÐXÀfÊ ½f»OÊX
    ¸fWXû°Àf½f ¸fmÔ EmÀfm WXe 75 Àf`MZX»ffBXMX ´fSX  °fIY ·ffSX°f IZY ¹fb½ff ³fE-³fE dSXIYfgOXÊ ¶f³ff
    IYf¸f IYSX SXWXm WX`Ô, AüSX ·fe JbVfe IYe ¶ff°f  SXWXm WX`ÔÜ A·fe WXf»f ¸fmÔ WXe Af¹fûdªf°f WXbE
    WX` dIY B³f¸fmÔ Àfm ª¹ffýf°fSX ÀMcXOZÔXMÐXÀf ýmVf  £û»fû BaXdOX¹ff ¹fc±f ¦fZ¸Àf ¸fmÔ ·fe WX¸ffSXm
    IZY LXûMXm VfWXSXûÔ Àfm WX`ÔÜ   dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fm IYBÊ dSXIYfgOÊX ¶f³ffEÜ

    Àffd±f¹fû, ¹fm ½fWXe ¹fb½ff WX`Ô dªf³fIZY ¸f³f ¸fmÔ  Af´fIYû ªff³fIYSX A¨LXf »f¦fm¦ff dIY B³f
    Afªf Àfm IbYLX Àff»f ´fWX»fm À´fZÀf ÀfZ¢MXSX  Jm»fûÔ ¸fmÔ IbY»f 12 dSXIYfgOÊX MXcMXm WX`Ô - B°f³ff
    IYe LXd½f dIYÀfe ÀfeIiZYMX d¸fVf³f ªf`Àfe WXû°fe  WXe ³fWXeÔ, 11 dSXIYfgOÊÐXÀf ¸fdWX»ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ
    ±fe, »fmdIY³f, ýmVf ³fm À´fZÀf dSXRYfg¸ÀfÊ dIYE,  IZY ³ff¸f ý¬fÊ WXbE WX`ÔÜ ¸fd¯f´fbSX IYe E¸f.
    AüSX ½fWXe ¹fb½ff A¶f A´f³fe Àf`MZX»ffBXMX  ¸ffdMÊX³ff QZ½fe ³fm ½fZMXd»fdµMa¦Xf ¸fmÔ AfNX
    »ffg³¨f IYSX SXWXm WX`ÔÜ ªf¶f ýmVf IYf ¹fb½ff  dSXIYfgOÊÐXÀf ¶f³ffE WX`ÔÜ
    AfIYfVf LXc³fm IYû °f`¹ffSX WX`, °fû dRYSX  BÀfe °fSXWX ÀfÔªf³ff, Àfû³ffÃfe AüSX ·ff½f³ff
    WX¸ffSXf ýmVf I`YÀfm ´feLXm SXWX ÀfIY°ff WX`? ³fm ·fe A»f¦f-A»f¦f dSXIYfgOÐXÀfÊ ¶f³ffE
                      WX`ÔÜ A´f³fe ¸fmWX³f°f Àfm B³f dJ»ffdOXÞ¹fûÔ ³fm
    ¸fmSXm ´¹ffSXm ýmVf½ffdÀf¹fû, k¸f³f IYe ¶ff°fl
    ¸fmÔ A¶f EIY EmÀfm d½f¿f¹f IYe ¶ff°f, dªfÀfm  ¶f°ff dý¹ff WX` dIY Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ
    Àfb³fIYSX Af´fIYf ¸f³f ´fiRbYd»»f°f ·fe WXû¦ff  Aa°fSXSXf¿MÑXe¹f Jm»fûÔ ¸fmÔ ·ffSX°f IYe ÀffJ
    AüSX Af´fIYû ´fimSX¯ff ·fe d¸f»fm¦feÜ ¶fe°fm  dIY°f³fe ¶fPÞX³fm ½ff»fe WX`Ü ¸f`Ô B³f Àf·fe
    dý³fûÔ, WX¸ffSXm Aû»fd¸´fIY ¦fû»OX ¸fmOX»f  dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¶f²ffBÊ ·fe
    d½fªfm°ff ³feSXªf ¨fû´fOÞXf dRYSX Àfm Àfbd×JʹfûÔ  ým°ff WXch AüSX ·fd½f¿¹f IZY
    ¸fmÔ LXfE SXWXmÜ Aû»fd¸´fIY IZY ¶ffý ·fe   d»fE Vfb·fIYf¸f³ffEh ·fe ým°ff
    ½fû EIY IZY ¶ffý EIY ÀfRY»f°ff IZY     WXchÜ
    ³fE-³fE IYed°fʸff³f À±ffd´f°f IYSX     Àffd±f¹fû, Jm»fû BÔdOX¹ff ¹fc±f
    SXWXm WX`ÔÜ dRY³f»f`ÔOX ¸fmÔ ³feSXªf ³fm ´ff½fû  ¦fm¸Àf IYe EIY AüSX JÞfÀf
    ³fbSX¸fe ¦fZ¸Àf ¸fmÔ dÀf»½fSX ªfe°ffÜ ¹fWXe   ¶ff°f SXWXe WX`, BÀf
    ³fWXeÔ, C³WXûÔ³fm A´f³fm WXe ªf`d½fd»f³f      ¶ffSX ·fe IYBÊ
    ±fiû IZY dSXIYfgOÊX IYû ·fe °fûOÞX
    dý¹ffÜ IbYAf°fʳfZ ¦fZ¸Àf ¸fmÔ
    ³feSXªf ³fm EIY ¶ffSX dRYSX
    ¦fû»OX ªfe°fIYSX ýmVf
    IYf ¦füSX½f ¶fPÞXf¹ffÜ
    ¹fm ¦fû»OX C³WXûÔ³fm
    EmÀfm WXf»ff°fûÔ ¸fmÔ
    ªfe°ff ªf¶f                    5 5
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14